Σάββατο, Απριλίου 18, 2009

Συνήγορος του Πολίτη: Δικαίωμα εγγραφής πολιτικών προσφύγων σε ΙΕΚ


Αναγνωρισμένος πολιτικός πρόσφυγας στη χώρα μας έθεσε υπ’ όψιν του Συνηγόρου του Πολίτη την άρνηση ιδιωτικών και δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)  να τον εγγράψουν,  λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας εκ μέρους του να προσκομίσει απολυτήριο Λυκείου, το οποίο αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τέτοια εγγραφή. 

Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου με γνώμονα τη διεθνή νομοθεσία περί πολιτικού ασύλου, το Δ.Σ. του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ), αποδέχθηκε τις διατυπωθείσες προτάσεις και τροποποίησε τους σχετικούς κανονισμούς, προκειμένου να περιλάβει ρητώς τη δυνατότητα εγγραφής πολιτικών προσφύγων στα ΙΕΚ, δημόσια και ιδιωτικά, τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του, αντικαθιστώντας στη περίπτωσή τους το απολυτήριο με σχετική υπεύθυνη δήλωση.  


O Συνήγορος επικαλείται  το άρθρο 24, παρ.1  της Συνθήκης της Γενεύης «Για το καθεστώς της Γενεύης», που έχει κυρωθεί με το ν.δ. 3989/1959, κατά το οποίο « Αι Συμβαλλόμεναι Χώραι θα επιφυλάσσουν εις τους νομίμως  διαμένοντας επί του εδάφους αυτών πρόσφυγας μεταχείρισιν, οίαν και εις τους υπηκόους αυτών όσον αφορά τας κάτωθι περιπτώσεις α)……μαθητεία και επαγγελματική κατάρτισις ……».   Επιπλέον, ο Συνήγορος σημειώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ/τος 220/07 για την «Προσαρμογή της  Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη »,  «Οι αιτούντες μπορούν να έχουν άμεσα πρόσβαση  στην αγορά εργασίας..» ενώ με το άρθρο 11 του ιδίου ως άνω Π.Δ//τος «Οι αιτούντες έχουν πρόσβαση στα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης που πραγματοποιούν δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους Ελληνες πολίτες.». 


     Εξάλλου,  δυνάμει των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 26 του Π.Δ/τος 96/2008 για την «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας  προς τις διατάξεις  της Οδηγίας  2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους», «Οι δικαιούχοι του καθεστώτος διεθνούς προστασίας μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας, υπό τους όρους που ισχύουν για τους Ελληνες πολίτες.», ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 27 του ιδίου ως άνω Π.Δ/τος, «Η πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και σε προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης ή επιμόρφωσης, επιτρέπεται  στους ενήλικες στους οποίους έχει  χορηγηθεί  καθεστώς διεθνούς προστασίας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών».  Στο σημείο αυτό τονίσθηκε ότι,  το νομοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια (βλ. σχετικά άρθρα 28,29 και 30 του ν.3386/2005)  επιτρέπει την είσοδο υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα για κατάρτιση σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνει δεκτός από αυτά και χορηγηθεί σχετική έγκριση 

από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). 


Η μεταβολή αυτή, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου αποτυπώθηκε στο  το υπ΄αριθ. 163/τ.β΄/03.02.2009 ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθ. Δ/1710/22.1.2009 Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΕΕΚ «Συμπλήρωση της Απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ με αρ. Ε/12450/21.7.1994 ‘Αντικατάσταση Κανονισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λειτουργίας των ΙΕΚ’ , όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει» Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από πότε η Ελλάδα δεν θέλει τρανς Πλοιάρχους;

 Η καταγγελία που δημοσίευσε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών είναι ότι το Μητρώο Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας αρνήθηκε να ...