Σάββατο, Απριλίου 18, 2009

Συνήγορος του Πολίτη: Ειδική έκθεση για την λειτουργία των κοιμητηρίων


Ο Συνήγορος του Πολίτη δημοσιοποίησε Ειδική Έκθεση που εκπόνησε και έχει αποστείλει στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Πρωθυπουργό και στα συναρμόδια Υπουργεία σχετικά με την επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού των ρυθμίσεων που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των ανά την Ελλάδα κοιμητηριών, ρυθμίσεων που ανατρέχουν στον προ πολλού παρωχημένο α.ν. 582/1968. 


Η εν λόγω Ειδική Έκθεση αξιοποιεί την εμπειρία του ΣτΠ από τη διερεύνηση δεκάδων σχετικών αναφορών και  παρουσιάζει  συνοπτικά τα σημαντικότερα προβλήματα διαχείρισης και λειτουργίας των κοιμητηρίων αλλά και γενικότερα ζητήματα μεταχείρισης των σορών νεκρών, που έχουν αναδείξει με τις αναφορές τους οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες. Ταυτόχρονα, η Έκθεση υποδεικνύει κατά  περίπτωση τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει η επιβεβλημένη ρυθμιστική παρέμβαση είτε σε επίπεδο κανονισμού κοιμητηρίων είτε σε αυτό της κεντρικής διοίκησης ή και αυτό του νόμου. Τα πιεστικά προβλήματα, που διαπιστώθηκαν, εστιάζονται ιδίως : 


α) στη δραματική έλλειψη επαρκούς για τις τρέχουσες ανάγκες ταφής χώρου των υφισταμένων εντός αστικών κέντρων κοιμητηρίων, η οποία οδηγεί εκ των πραγμάτων 

στη παράκαμψη κειμένων διατάξεων


β) στην έλλειψη ευελιξίας των υφισταμένων θεσμών και πρακτικών ταφής, προκειμένης της απόδοσης τιμής προς τον νεκρό με τρόπο εναρμονιζόμενο με τις ιδιαίτερες κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις του ιδίου ή/και των οικείων του (λ.χ. αποτέφρωση, εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης και φύλαξης των οστών), 


γ) στην ασαφή ή επιλεκτική  τήρηση από τις δημοτικές αρχές των κανόνων λειτουργίας των κοιμητηρίων (λ.χ. σεβασμός δικαιωμάτων χρήσης οικογενειακού τάφου, διαδικασίες ανακομιδής), 


δ) στην γενικότερη έλλειψη ανταπόκρισης των υφισταμένων κανονισμών λειτουργίας των κοιμητηρίων στα σημερινά δημογραφικά δεδομένα και κοινωνικές ανάγκες, 


ε) στην παράκαμψη της αρχής της ισότητας μεταξύ των πολιτών ή και των μονίμων κατοίκων του ιδίου Δήμου αλλά και της αρχής της αναλογικότητας της οικονομικής επιβάρυνσης με βάση το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας (ανταποδοτικότητα), στο πλαίσιο του προσδιορισμού, από την κατά τόπο αρμόδια δημοτική αρχή, του ύψους των τελών δικαιώματος χρήσης τάφου. 


στ) στη σοβαρότατη παράλειψη τήρησης των τύπων σεβασμού, κατά τη σχετική διαδικασία ταφής, προς το πρόσωπο των νεκρών βρεφών. Εν όψει της σοβαρότητας του τελευταίου αυτού θέματος ο ΣτΠ.  προχώρησε στη σύνταξη ιδιαίτερου πορισματικού εγγράφου το οποίο δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με την ειδική έκθεση. 


Δελτίο Τύπου

Ειδική Έκθεση για τα κοιμητήρια


Πόρισμα για τον ενταφιασμό νεκρών νεογνών


Follow up:


Το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανταποκρινόμενο στη σχετική πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, απευθύνθηκε με έγγραφό του προς όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς επισημαίνοντας την ανάγκη πιστής τήρησης της νομοθεσίας για την ταφή των νεκρών νεογνών. Ειδικότερα, το Υπουργείο επισημαίνει ότι: 

Τα νεκρά νεογνά θα πρέπει να τυγχάνουν της μεταχείρισης που επιφυλάσσεται και στους ενήλικους νεκρούς 

Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για υποχρεωτική φύλαξη κάθε σορού νεογνού ατομικά 

Οι σοροί των νεογνών θα πρέπει να ενταφιάζονται με διακριτό ατομικό τρόπο κατόπιν έκδοσης εξατομικευμένων ληξιαρχικών πράξεων 

Η ταφή θα πρέπει να γίνεται στον κατάλληλο για ταφές νεογνών χώρο 


Το έγγραφο του Υπουργείου καταλήγει με την επισήμανση ότι η συνταγματική αρχή περί απόλυτου σεβασμού της αξίας του ανθρώπου, η οποία επιβάλλει την προστασία και την απόδοση τιμών στους νεκρούς, ισχύει ισοδύναμα και για τα νεκρά νεογνά. 


_________


 Η ειδική έκθεση του Συνηγόρου αναφέρει στη σελ. 8 ότι "ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα είναι η ταφή των νεογνών, τα οποία έχουν γεννηθεί νεκρά. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα νεογνά αυτά έχουν ήδη αποκτήσει την ιδιότητα του προσώπου".


Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Αστικού Κώδικα : "Το πρόσωπο αρχίζει να υπάρχει μόλις γεννηθεί ζωντανό και παύει να υπάρχει με το θάνατό του." 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από πότε η Ελλάδα δεν θέλει τρανς Πλοιάρχους;

 Η καταγγελία που δημοσίευσε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών είναι ότι το Μητρώο Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας αρνήθηκε να ...