Παρασκευή, Απριλίου 10, 2009

Η ΕΕΤΤ αδειοδότησε τον πρώτο πάροχο ψηφιακής ευρυεκπομπής


Σύμφωνα με ανακοίνωση της, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατά τη συνεδρίαση της 8/4/2009: 


"προέβη στην έκδοση Απόφασης αναφορικά με την υποβληθείσα σε αυτήν γνωστοποίηση των εταιρειών ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «STAR - ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «SKAI - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», «ALTER - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΝΤΕΝΝΑ T.V ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης  «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» υπό τη μορφή συγκέντρωσης επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι αντικείμενο της εν λόγω κοινής επιχείρησης είναι η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού δικτύου.

Με την συγκεκριμένη Απόφασή της η ΕΕΤΤ έκρινε ότι η δημιουργία της κοινής επιχείρησης δεν συνιστά συγκέντρωση. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ παροτρύνει τα μέρη που συμμετέχουν στον «ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΟ Α.Ε» να προβούν σε όλες τις ενέργειες για την άμεση δραστηριοποίηση της κοινής επιχείρησης και την παροχή των υπηρεσιών ψηφιακού δικτύου στην ελληνική επικράτεια, υπό το καθεστώς σύμπραξης επιχειρήσεων."

Αν και η ανακοίνωση δεν το αναφέρει, η άδεια προφανώς χορηγείται σύμφωνα με τον Ν.3592/2007 για την συγκέντρωση και αδειοδότηση των ΜΜΕ. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η σύσταση της ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ "υπό τη μορφή συγκέντρωσης επιχειρήσεων" κρίθηκε ότι "δεν συνιστά συγκέντρωση". 

Το ζήτημα εμπίπτει στο ειδικό δίκαιο της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού στον τομέα των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης. Κρίσιμη είναι η εξής διάταξη: 


Άρθρο 15 

1. Επιχειρήσεις παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων μπορούν να είναι πάροχοι δικτύου ή/και πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και πάροχοι περιεχομένου, οι οποίοι μπορεί να είναι ο ίδιος ή διαφορετικοί φορείς.

2. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυ-ζωνικών δικτύων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε χωρίς συχνότητα είτε με συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, εξαιρουμένων των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαδικτύου.

3. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω των ανωτέρω δικτύων, αποτελεί παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.

4. Η παροχή των ανωτέρω ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα, όσον αφορά στον πάροχο δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, μετά από δήλωση καταχώρισης στην Ε.Ε.Τ.Τ.

5. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω ευρυζωνικών δικτύων για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται συχνότητα, λαμβάνει χώρα για τον πάροχο περιεχομένου, μετά από έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ., εφόσον δεν μεταδίδεται αδειοδοτημένο από το Ε.Σ.Ρ. πρόγραμμα.

6. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω ευρυζωνικών δικτύων για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, λαμβάνει χώρα για τον πάροχο περιεχομένου, μετά από έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ., εφόσον δεν μεταδίδεται αδειοδοτημένο από το Ε.Σ.Ρ. πρόγραμμα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.

7. Ειδικότερα, η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών των παραγράφων 5 και 6 μπορεί να είναι συνδρομητική ή μη. Στις περιπτώσεις αυτές, η έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ. λαμβάνεται από τον πάροχο ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί αναλογικής εκπομπής ελεύθερης λήψης, όπως τροποποιούνται δια του παρόντος. Η έγκριση του Ε.Σ.Ρ. αφορά στη μετάδοση ολοκληρωμένου ή μη προγράμματος, ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 5. Για την έγκριση του Ε.Σ.Ρ. απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, η αναλυτική παρουσίαση του προγράμματός του και υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων κανόνων δεοντολογίας της εθνικής ή της κοινοτικής έννομης τάξης, καθώς και του διεθνούς δικαίου.

8. Το Ε.Σ.Ρ. δύναται να απορρίψει, με αιτιολογημένη απόφασή του, την αίτηση του ενδιαφερομένου σε περίπτωση που το περιεχόμενο του υποβληθέντος προγράμματος δεν καλύπτει τις επιταγές του άρθρου 15 του Συντάγματος και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

9. Οι πάροχοι δικτύου μπορούν να μεταδίδουν πρόγραμμα μόνο εφόσον το περιεχόμενο του προγράμματος έχει λάβει έγκριση από το Ε.Σ.Ρ. ή έχει αδειοδοτηθεί από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

10. Σε περίπτωση που μεταδίδεται ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα μη εγκεκριμένου ή και μη αδειοδοτημένου περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ. μέσω των ανωτέρω ευρυζωνικών δικτύων, οι κυρώσεις επιβάλλονται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. στον πάροχο του δικτύου που μεταδίδει το εν λόγω πρόγραμμα, κατά τις κείμενες διατάξεις περί Ε.Ε.Τ.Τ. Σε περίπτωση που μεταδίδεται ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο ή αδειοδοτημένο από το Ε.Σ.Ρ. μέσω των ανωτέρω ευρυζωνικών δικτύων, που δεν πληροί κατά τα λοιπά τις προϋποθέσεις της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί αναλογικής εκπομπής, οι κυρώσεις επιβάλλονται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Σ.Ρ. στον πάροχο περιεχομένου. Για την επιβολή των κυρώσεων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην παροχή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω των ανωτέρω δικτύων εφαρμόζεται η κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία περί αναλογικής εκπομπής, εφόσον δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος.

«11. Οι πάροχοι περιεχομένου μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με παρόχους δικτύου ή/και παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον διαπιστώσει, μετά από έρευνα της Αγοράς των υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, ότι οι πάροχοι δικτύου είτε υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατέχουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω Αγορά, μπορεί να επιβάλει σε αυτούς τα κατάλληλα μέτρα κατά τη διάθεση του δικτύου τους ή κατά τη μεταφορά του σήματος σε δίκτυο, με σκοπό να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς όλους ανεξαιρέτως τους αδειοδοτηθέντες παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής ελεύθερης λήψης με ίσους όρους και χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.» [Η παρ. προστέθηκε με τον Ν.3688/2008)

12. Για τη μετάδοση από τους παρόχους δικτύων ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, είναι υποχρεωτική η προηγούμενη υποβολή στο Ε.Σ.Ρ. αντιγράφου της σύμβασης που έχουν συνάψει με επιχείρηση που έχει λάβει άδεια ή έγκριση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράμματος.

13. Με κανονισμό που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των παρόχων δικτύων όταν παράγουν ή μεταδίδουν ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα. Παράβαση των διατάξεων του παρόντος επισύρει σε βάρος του παρόχου δικτύου τις κυρώσεις των άρθρων 62 και 63 του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.


Έτσι η ΕΕΤΤ προβαίνει κατά την παρ. 11 σε έλεγχο των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού, καλώντας να παίξει παρεμπιπτόντως τον ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς το θέμα της συγκέντρωσης. Ο ίδιος Ν.3592, ορίζει για την συγκέντρωση τα ακόλουθα (ως αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού):


Άρθρο 3 

1. Ως συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά νοείται το ποσοστό επιρροής του κοινού από τα μέσα ενημέρωσης σε συνάρτηση με την ιδιοκτησία ή τη συμμετοχή σε μέσα ενημέρωσης της αυτής ή και άλλης μορφής (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) στη σχετική αγορά ή στις επί μέρους σχετικές αγορές όπου δραστηριοποιείται το μέσο ή τα μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά).

2. Η διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου στο χώρο των μέσων ενημέρωσης λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικώς με τις διατάξεις του ν. 703/1977, όπως εκάστοτε ισχύει, περί ανταγωνισμού.

3. Η συγκέντρωση ελέγχου προσδιορίζει την έννοια της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, η οποία υφίσταται ως ακολούθως: α) Όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται σε ένα ή περισσότερα μέσα ενημέρωσης της αυτής μορφής, με την απόκτηση μεριδίου αγοράς άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) στην επί μέρους σχετική αγορά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) της εμβέλειας του κάθε μέσου. β) Όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται σε δύο ή περισσότερα μέσα ενημέρωσης άλλης μορφής: βα) είτε με την απόκτηση μεριδίου αγοράς άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) στην επί μέρους σχετική αγορά της εμβέλειας του κάθε μέσου, ββ) είτε με την απόκτηση μεριδίου αγοράς: i) άνω του τριάντα δύο τοις εκατό (32%) στο σύνολο των δύο αγορών, όταν δραστηριοποιείται σε δύο διαφορετικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας, ii) άνω του είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) στο σύνολο των τριών αγορών, όταν δραστηριοποιείται σε τρία διαφορετικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας και iii) άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο σύνολο των τεσσάρων αγορών, όταν δραστηριοποιείται σε τέσσερα διαφορετικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας.

4. Ως κριτήριο για τη διαπίστωση της δεσπόζουσας θέσης λαμβάνεται υπόψη για μεν την τηλεόραση και το ραδιόφωνο η διαφημιστική δαπάνη και τα έσοδα από πώληση στην ημεδαπή προγράμματος ή άλλων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών σε δωδεκάμηνη βάση, για δε τις εφημερίδες και τα περιοδικά το άθροισμα της διαφημιστικής δαπάνης και των εσόδων από την πώλησή τους στην ημεδαπή σε δωδεκάμηνη βάση. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα μέσα ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής θα πρέπει να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς διαφημιστικών εσόδων για κάθε μέσο και αναλόγως με την εμβέλειά του, οι οποίοι θα αναφέρονται στον ισολογισμό.

5. Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης απαγορεύεται. Η καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης συνίσταται ιδίως: α) στον άμεσο ή έμμεσο εξαναγκασμό για τον καθορισμό είτε των τιμών αγοράς ή πωλήσεως είτε άλλων μη ευλόγων όρων συναλλαγής, β) στην εφαρμογή άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ιδιαίτερα δε στην αδικαιολόγητη άρνηση πωλήσεων, αγορών ή άλλων συναλλαγών, με τρόπο ώστε κάποιες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό, γ) στην εξάρτηση της συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή προσθέτων παροχών από τους αντισυμβαλλομένους ή συνάψεως προσθέτων συμβάσεων, οι οποίες από τη φύση τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών, δ) στον περιορισμό της παραγωγής, της κατανάλωσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης σε βάρος των καταναλωτών.

6. Η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης συνεπάγεται τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α´), όπως ισχύει.

7. α) Απαγορεύεται η συγκέντρωση επιχειρήσεων είτε σε περίπτωση που διαπιστώνεται, κατά τα ως άνω, η κατοχή δεσπόζουσας θέσης σε μία ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είτε σε περίπτωση που αποκτάται δεσπόζουσα θέση λόγω της συγκεντρώσεως. Το αναφερόμενο ποσό στο άρθρο 4α παρ. 1 εδάφιο β´του ν. 703/1977, όπως ισχύει, του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση ορίζεται, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ. Tα αναφερόμενα ποσά στο άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση ορίζονται για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ στην εθνική αγορά και πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ στην παγκόσμια αγορά αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. β) Απαγορεύεται κάθε σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, ιδίως μέσω της άσκησης εναρμονισμένων πρακτικών στο χώρο των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, η οποία έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού που γίνεται μέσω έμμεσης διαφήμισης και του καθορισμού των τιμών της διαφήμισης.

8. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α´), όπως ισχύει.

9. Το ποσοστό της συγκέντρωσης ελέγχου υπολογίζεται στο σύνολό του, τόσο για την κάθε επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, όσο και για τους μετόχους ή εταίρους αυτής, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και τα παρένθετα αυτών πρόσωπα, κατά την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α´), όπως ισχύει.

10. Αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου, τη λήψη μέτρων και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Κατά την άσκηση του ελέγχου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που διαθέτει κατά τις κείμενες διατάξεις.

11. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας.

12. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν και για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω δικτύων ευρυεκπομπής, για τις οποίες απαιτείται συχνότητα που έχει χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος ή μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται συχνότητα ή απαιτείται συχνότητα διαφορετική από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος.


Επομένως, η παρεμπίπτουσα κρίση της ΕΕΤΤ ότι δεν υφίσταται απαγορευμένη συγκέντρωση των παραπάνω τηλεσταθμών στην δημιουργία της κοινής εταιρίας τους δεν εκτοπίζει τη σχετική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για κρίση του κατά πόσον υπάρχει "συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά". 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από πότε η Ελλάδα δεν θέλει τρανς Πλοιάρχους;

 Η καταγγελία που δημοσίευσε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών είναι ότι το Μητρώο Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας αρνήθηκε να ...