Τρίτη, Σεπτεμβρίου 20, 2005

Οι ηγέτες της ιδιωτικότητας


Στις 14-16 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα στο Montreux της Ελβετίας το 28o Συνέδριο των Επιτρόπων Προστασίας Δεδομένων και Ιδιωτικότητας. Πρόκειτα για την ετήσια συνδιάσκεψη όλων των Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ή "Επιτρόπων Ιδιωτικότητας") του κόσμου, με τη συμμετοχή νομικών και άλλων προσώπων εξειδικευμένων στην προστασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικότητας ("ηγέτες της ιδιωτικότητας").
Το 27ο Συνέδριο απέδωσε τρεις σημαντικούς καρπούς:
Η Διακήρυξη του Montreux.
Το θέμα του Συνεδρίου φέτος ήταν η αναγνώρηση της προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας ως ενός οικουμενικού ανθρώπινου δικαιώματος. Περιεχόμενο της Διακήρυξης του Μontreux είναι η εισήγηση προς τα Ηνωμένα Έθνη για τη θέσπιση ενός νομικά δεσμευτικού κειμένου που θα κατοχυρώνει την προστασία δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικότητας ως ανθρώπινο δικαίωμα. Επίσης, με τη Διακύρηξη οι Αρχές Προστασίας απευθύνονται
-στις Κυβερνησεις για να προωθήσουν τον σεβασμο της ιδιωτικότητας,
-στο Συμβούλιο της Ευρώπης για να καλέσει κι άλλες χώρες να υπογράψουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας Δεδομένων του 1981,
-στους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς να αναπτύξους συγκεκριμένες πολιτικές προστασίας ιδιωτικότητας,
-στους κατασκευαστές λογισμικού και hardware να ενσωματώσουν στα προϊόντα τους τεχνολογίες προστασίας ιδιωτικότητας,
-στους διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς να αυτοδεσμευτούν ως προς την προστασία δεδομένων και να ιδρύσουν ανεξάρτητες αρχές που να εποπτεύουν την δέσμευσή τους αυτή.
Σύμφωνα με τη διακήρυξη, οι Αρχές Προστασίας επανέλαβαν την δέσμευσή τους για συνεργασία με τις χώρες που δεν διαθέτουν ακόμη αρχές προστασίας , συνεργασία με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων διαφόρων οργανισμών και την δημιουργία ενός μόνιμου site ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας.
Η Διακήρυξη επίσης απαριθμεί τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων σε μια λίστα:
-αρχή της νόμιμης και θεμιτής επεξεργασίας
-αρχή της ακρίβειας (εγκυρότητας) των δεδομένων
-αρχή του σαφούς και περιορισμένου σκοπού (επεξεργασίας)
-αρχή της αναλογικότητας
-αρχή της διαφάνειας
-αρχή της προσωπικής συμμετοχής και κυρίως του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου στα δεδομένα που το αφορούν
-αρχή της απαγόρευσης διακρίσεων
-αρχή της ασφάλειας των δεδομένων
-αρχή της υπευθυνότητας
-αρχή του ανεξάρτητου ελέγχου και της επιβολής νομικών κυρώσεων
-αρχή του ικανοποιητικού επιπέδου προστασίας σε περιπτώσεις διασυνοριακής ροής δεδομένων.
Οι Επίτροποι διακηρύττουν ότι θα αξιολογήσουν την υλοποίηση της Διακήρυξης στο 28ο Συνέδριο του 2006 στην Αργεντινή.
Ψήφισμα για τα βιομετρικά δεδομένα σε διαβατήρια, δελτία ταυτότητας και έγγραφα ταξιδιωτικά.
[Πρωτοβουλία του Ομοσπονδιακού Επίτροπου Προστασίας Δεδομένων της Γερμανίας και του Επίτροπου Προστασίας Δεδομένων και Ελευθερίας της Πληροφόρησης του Βερολίνου, σε συνεργασία με την Εθνική Διεύθυνση Προστασίας Δεδομένων της Αργεντινής, την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Αυστρίας και την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Ιταλίας.]
Με το ψήφισμα αυτό το Συνέδριο εισηγείται την θέσπιση εγγυήσεων σε προκαταρκτικό στάδιο , τον αυστηρό διαχωρισμό στη νομική ρύθμιση των βιομετρικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται αφενός για δημόσιους σκοπούς (π.χ. έλεγχος στα σύνορα) από εκείνα που χρησιμοποιούνται για συμβατικούς σκοπούς με βάση τη συγκατάθεση του προσώπου. Επίσης εισηγείται τον κατασκευαστικό περιορισμό στην τεχνική δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των βιομετρικών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αναγνωριστικά έγγραφα για σκοπούς πέραν της ταυτοποίησης των προσώπων.
Ψήφισμα για τη χρήση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας.
[Πρωτοβουλία της Ιταλικής Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων με την υποστήριξη της Ομοσπονδιακού Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων της Ελβετίας, του Ομοσπονδιακού Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων της Γερμανίας, της Γενικής Επιθεωρητή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Πολωνίας και του Επίτροπου Προστασίας Δεδομένων του Βερολίνου.]
Με το ψήφισμα αυτό επιλύεται το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί με τους υποψήφιους σε εκλογές, οι οποίοι επιθυμούν να αποστείλουν διαφημιστικό υλικό σε ψηφοφόρους, μέσω ταχυδρομείου, e-mail, sms, mms, video κλπ. Επειδή αυτή η άμεση επικοινωνία προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων των ψηφοφόρων, απαιτείται οι υποψήφιοι να ακολουθούν ορισμένες συγκεκριμένες προϋποθέσεις νομιμότητας. Το ψήφισμα αναφέρει αυτές τις προϋποθέσεις αναλυτικά, ώστε να εκλείψει η σχετική αμφιβολία για τους όρους νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων.
Εντυπωσιακή η απόλυτη απουσία της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων από τον κατάλογο των ομιλητών και την συμμετοχή στις πρωτοβουλίες.
Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάντως, αν ο ΟΗΕ προβεί σε θεσμοθέτηση αυτής της Διεθνούς Συνθήκης Προστασίας Δεδομένων που εισηγείται το Συνέδριο, γιατί έτσι θα δεσμευτούν και κράτη που δεν διαθέτουν σχετική νομοθεσία (όπως οι ΗΠΑ, σε ομοσπονδιακό επίπεδο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...