Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 12, 2005

Δικαιώματα των παιδιών και Συνήγορος του Πολίτη


Ο κ. Γεώργιος Μόσχος είναι ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, υπεύθυνος του "Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού". Ο "Κύκλος" αυτός είναι το τμήμα της ανεξάρτητης αρχής που έχει ως αποστολή την προάσπιση και η προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού και είναι αρμόδιος και για θέματα που ανάγονται σε δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που προσβάλλουν τα δικαιώματα του παιδιού. Ο "Συνήγορος του Παιδιού" λειτουργεί, λοιπόν, ως τμήμα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ο Συνήγορος του Παιδιού:
-εξετάζει καταγγελίες παιδιών και ενηλίκων για παραβιάσεις δικαιωμάτων του παιδιού στον δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο,
-επισκέπτεται σχολεία και ιδρύματα,
-συναντά τα παιδιά και ακούει τις απόψεις τους,
-επικοινωνεί με εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα παιδιά,
-προτείνει προς τη διοίκηση και τα αρμόδια Υπουργεία μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Στα 2 χρόνια λειτουργίας του ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού στο Συνήγορο του Πολίτη:
Έχει ασχοληθεί με 470 έγγραφες αναφορές – καταγγελίες, 40% των οποίων σχετίζονται με την εκπαίδευση.
Έχει δημιουργήσει ειδική ιστοσελίδα όπου παρουσιάζονται η λειτουργία, οι δράσεις και οι προτάσεις του ( www .0-18. gr ).
Λειτουργεί ειδική τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση για ανηλίκους (800.11.32000, καθημερινά 9 :00 π.μ – 3 3 :00 μ.μ.)
Έχει δημιουργήσει προγράμματα για μαθητές και σχολεία.
Έχει παρέμβει δημοσιεύοντας επιστολές, πορίσματα και δελτία τύπου που αφορούν την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού .
Έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στην οικογένεια, στο σχολείο, στις υπηρεσίες, στα ιδρύματα, στους χώρους κράτησης, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικά σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής.

Στο Συνήγορο του Πολίτη μπορεί να απευθυνθεί οποιοσδήποτε γνωρίζει ότι παραβιάζονται δικαιώματα του παιδιού και να ζητήσει τη βοήθειά του για την αποκατάσταση και την προστασία τους. αντιμετώπιση παραβιάσεων δικαιωμάτων του παιδιού

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2005 – 2006, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση, όπως κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη λοιπή εθνική νομοθεσία, αφορά όλους ανεξαιρέτως τους ανηλίκους που ζουν στη χώρα. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση εξειδικεύεται σε επί μέρους δικαιώματα, που πρέπει να είναι σε γνώση των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Η εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους άλλωστε αποτελεί την καλύτερη επένδυση για το μέλλον μιας κοινωνίας.

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης : Κάθε παιδί δικαιούται να εγγράφεται στο σχολείο και να παρακολουθεί τα διδασκόμενα μαθήματα. Στο σχολείο γίνονται δεκτά και τα παιδιά που οι γονείς τους δεν έχουν νόμιμη διαμονή στη χώρα, καθώς και αυτά που δεν διαθέτουν νόμιμα δικαιολογητικά, αρκεί να έχουν εμβολιασθεί και οι γονείς ή κηδεμόνες τους να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για τα στοιχεία τους. Μέχρι την ηλικία των 16 χρόνων και έως την Τρίτη τάξη του Γυμνασίου οι γονείς τους έχουν υποχρέωση να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, ειδάλλως διαπράττουν ποινικό αδίκημα. Τα σχολεία πρέπει να παίρνουν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα για να αποτρέπουν την εγκατάλειψη και να ενθαρρύνουν τη συνέχιση των σπουδών από τους μαθητές.
Δικαίωμα διευκόλυνσης στην πρόσβαση : Τα παιδιά που μένουν μακριά από το σχολείο πρέπει να διευκολύνονται από τη νομαρχία ή τον δήμο της περιοχής τους για να πηγαίνουν στην σχολική μονάδα που βρίσκεται πιο κοντά στην κατοικία τους. Το μέτρο αυτό ισχύει και για τα παιδιά που μένουν σε καταυλισμούς ή απομονωμένους οικισμούς.
Δικαίωμα μη διάκρισης: Κανένα παιδί δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο διάκρισης στο σχολείο, για το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την καταγωγή, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις ή την κατάσταση της υγείας του.
Δικαίωμα ποιότητας σπουδών: Η δωρεάν εκπαίδευση για όλατα παιδιά πρέπει να συνδυάζεται με κατάλληλες σχολικές εγκαταστάσεις, έγκαιρο διορισμό επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών, παροχή σχολικών βοηθημάτων και διεξαγωγή των μαθημάτων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Δικαίωμα υγιεινής και ασφάλειας: Οι σχολικοί χώροι πρέπει να παρέχουν ασφάλεια και να πληρούν τους όρους υγιεινής, με τακτική καθαριότητα και αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην υγεία των μαθητών.
Δικαίωμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης: Οι μαθητές που δεν μιλούν την Ελληνική γλώσσα πρέπει να διευκολύνονται με από τη λειτουργία τάξεων υποδοχής και υποστηρικτικών μαθημάτων με τη βοήθεια ειδικών σχολικών εγχειριδίων, ενώ τα παιδιά άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να αξιολογούνται από τα αρμόδια κέντρα (Κ.Δ.Α.Υ.) και να έχουν κατάλληλη στήριξη και δυνατότητα συμμετοχής στην εκπαίδευση σύμφωνα με τις κλίσεις και ικανότητές τους.
Δικαίωμα σεβασμού της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας: Κάθε μαθητής και μαθήτρια πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό ως αυτόνομη προσωπικότητα που έχει δικαιώματα και δυνατότητες. Η εφαρμογή της σχολικής πειθαρχίας πρέπει να γίνεται με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, εξαντλώντας τα παιδαγωγικά μέσα σωφρονισμού, και αποφεύγοντας το στιγματισμό και τη διαπόμπευση.
Δικαίωμα έκφρασης απόψεων και διαλόγου: Οι μαθητές έχουν δικαίωμα έκφρασης των απόψεών τους ατομικά και συλλογικά. Ο διάλογος και η συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που τα αφορούν πρέπει να είναι βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Δικαίωμα ενημέρωσης, κατανόησης και στήριξης: Το σχολείο έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους μαθητές για τα δικαιώματά τους και να καταβάλλει προσπάθειες για να κατανοήσει τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν, δίνοντάς τους την κατάλληλη στήριξη, και συνδέοντάς τους με τις ειδικές υπηρεσίες της κοινότητας, όπου υπάρχουν, ώστε να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Δικαίωμα προστασίας από τη βία: Οι μαθητές πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφής βία και προσβλητική συμπεριφορά, όπως αντίστοιχα και οι εκπαιδευτικοί, ώστε να μπορούν να προσφέρουν απρόσκοπτα το παιδαγωγικό τους έργο.
Δικαίωμα ενημέρωσης των γονέων: Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών έχουν δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης για την πρόοδο των παιδιών τους.
Δικαίωμα απονομής τίτλων σπουδών: Κάθε μαθητής που ολοκληρώνει τον κύκλο σπουδών στον οποίο έχει εγγραφεί, εφόσον προάγεται, δικαιούται να λαμβάνει τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών.
(πηγή: synigoros.gr)

Υπενθυμίζεται, βέβαια, πως ο Συνήγορος του Πολίτη δεν εκδίδει εκτελεστές αποφάσεις, αλλά Πορίσματα (γνωμοδοτήσεις) που έχουν βέβαια ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της άψογης νομικής θεμελίωσής τους. Η παρέμβαση του ΣτΠ, γενικά, δεν βασίζεται στην επιβολή με τα μέσα της δημόσιας εξουσίας, αλλά στην πειθώ. Το ίδιο συμβαίνει με κάθε θεσμό που έχει ιδρυθεί κατά το πρότυπο του Ombudsman.
Από την άλλη πλευρά, η Εισαγγελία Ανηλίκων είναι η αρμόδια υπηρεσία που εκπροσωπεί την παραδοσιακή δημόσια εξουσία στον τομέα αυτό. Οι αποφάσεις του Εισαγγελέα Ανηλίκων είναι άμεσα εκτελεστές και η μη συμμόρφωση προς αυτές επισύρει κυρώσεις.

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στα χαρτια ειναι όλα καλα...., στη πραγματικοτητα ομως?
Ολες η υπηρεσίες και αρχές του ελληνικού κρατους εχουν κατα καιρούς καταγγελθει......... Νομίζω, σειρά έχει Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ .
Περισσότερα σε ....λίγο.

Ανώνυμος είπε...

"Δικαιώματα των παιδιών και Συνήγορος του Πολίτη" = Ενα από τα πιό σύντομα Ελληνικά ανέκδοτα, και δυστυχώς το πιο τραγικό.

e-Lawyer είπε...

Είναι άδικο να εκτοξεύονται κατηγορίες, χωρίς στοιχεία. Καλό θα ήταν πριν διατυπωθεί οποιαδήποτε κριτική να έχει λαβει κανείς υπόψη του τη δράση (και τις αρμοδιότητες)του συγκεκριμένου οργάνου.http://www.synigoros.gr/0-18/gr/adults/ektheseis_ad.html

Ανώνυμος είπε...

Γνωριζω μια οικογενεια οπου ο πατερας εχει αγνοια για τον ξυλοδαρμο του παιδιου του απο την μητερα του. Το ζευγαρι ειχε κ εχει προβληματα. Το παιδι ειναι υιοθετημενο. Η μητερα ειναι γερμανιδα μεγαλωμενη εκει. Το παιδι αυτη τη στιγμη εχει την εντυπωση πως αλλη "φυλη" περαν της γερμανικης ειναι κατι το υποτιμητικο για καποιον ενω παραλληλα οταν δενεται με καποιον πχ την δασκαλα των αγγλικων του σε ιδιαιτερο μαθημα πολυ απλα η μητερα αποφασιζει οτι δεν ειναι καλη η δασκαλα!!! οπως το ιδιο συνεβη με το σχολειο και απο το ιδιαιτερο του οταν οι δασκαλες διαπιστωσαν μαθησιακες δυσκολιες κ προτιναν να εξετασει το παιδι για τυχον μαθησιακες δυσκολιες η δυσλεξια. Η μητερα του δεν το πηγε πουθενα κ ειπε οτι το παιδι της απλα ειναι τεμπελης. Επισης ειχαν παρατηρηθει ειδη βιας πολυ εμφανη σε λεκτικη-ψυχολογικη βια και μερικες φορες το παιδι ειχε κανει αποπειρες επικοινωνιας σε μια δασκαλα του που αγαπαει πολυ, εν αγνοια της μητερας του αλλα το παιδι δεν προλαβε ποτε να μιλησει. ηταν ενας απο τους βασικους λογους που την εδιωξε. Συνεβησαν αλλα 2 τηλεφωνηματα 6 μηνες μετα αφου την ειχε διωξει αλλα το τηλεφωνο το προλαβε η μητερα.για ολα αυτα που μπορει καποιος να κανει μια καταγγελια ετσι ωστε να ερευνηθει απο αρμοδιους για το τι συμβαινει σε αυτο το παιδι??????? μπορει να γινει ανωνυμα???? διοτι σε εμενα αυτο το παιδι κατα καποιο τροπο συγγενης κ οι γονεις μου δεν συμφωνουν να γινει κατι τετοιο σε περιπτωση που δεν βρουν τιποτα κ απο την αλλη η δασκαλα του εμπλεκεται η δουλεια του ανδρα της κ δε μπορει να το ρισκαρει λογω οικονομικης δυσχερειας.

Ανώνυμος είπε...

Έπεσα στα χέρια ειδικών που με απροσανατόλισαν και με ξεπουπούλιασαν οικονομικά.

Έχω μια κόρη 14 ετών που έχει μαθησιακές δυσκολίες. Δεν γράφει στραβά ή ανάποδα, διαβάζει κανονικά, δεν μπορεί να μάθει/ αποστηθίσει/ συλλέξει σημαντικά στοιχεία/ συνοψίσει/ επιλέξει κυριότερά του (ο,τιδήποτε φανταστείτε) μπροστά σε μια σελίδα βιβλίου του σχολείου, κυρίως ιστορίας ή γεωγραφίας.
Λόγω της δυσκολίας της σε κάθε σχολείο επιλέγει να κάνει παρέα μόνο με προβληματικά/ παραβατικά παιδιά και μας φέρνει πάντα μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα που μας σπρώχνουν σε απελπισμένες πράξεις (αλλαγή σχολείου, αλλαγή "ειδικών" κλπ). Ότι χαρίσματα έχει φροντίζει με κάθε τρόπο να τα εξαφανίσει, προκειμένου να μη διαφέρει στην προβληματική φίλη της (φρόντισε να ξεχάσει τα πορτογαλικά της, αποπειράται να κάνει το ίδιο στα γαλλικά της, στράβωσε τα μπροστινά της δόντια για να βάλει σιδεράκια όπως η φίλη της, καθόταν με τα γόνατα να συγκλίνουν προς τα μέσα και να ενώνονται ώστε να στραβώσουν ενώ η ίδια παλιάέτρεχε με τα δυνατά πόδια της σαν δρομέας, προσπαθεί σε πάρτυ να τρώει τούρτα ενώ τη σιχαίνεται κλπ).

Έχει μεγάλη κλιση στο μπαλέτο και στο πιάνο (όπου μαθαίνει και προετοιμάζει περισσότερα από ότι της δίνεται κλπ) Μακάρι να υπήρχε ένας κόσμος που να μπορούσε να αξιοποιήσει αυτά τα ταλέντα χωρίς να χρειάζονται και οι λοιπές γνώσεις. Δυστυχώς έχω παρακολουθήσει προφορικές εξετάσεις του ΑΣΕΠ για πρόσληψη καθαριστριών από το δημόσιο και για λόγους συναγωνισμού τις ρώταγαν τι γνωρίζουν για τη Συνθήκη της Λωζάνης.

Οι θεραπευτικές εισηγήσεις των ειδικών στα χέρια των οποίων έπεσα και με αφαίμαξαν ήσαν (δεν είναι όλες οι απόψεις του ίδιου ατόμου):

- Δεν έχει δυσλεξία (Λες και υπάρχει ένας διαχρονικά ισχύων ορισμός της δυσλεξίας.Και εγώ είχα δυσλεξία τα χρόνια μου και την αντιμετώπισαν με το ξύλο και τον εξευτελισμό).

- Θα ασχοληθούμε με την προσωπικότητά της μόνο. (Δεν μου απαντάνε όμως στο ερώτημά μου "Δέστε δημοσίευμα της Καθημερινής υπάρχουν ορισμένες μέθοδοι για να μαθαίνουν τα δυσλεκτικά παιδιά. Γιατί αυτές τις μεθόδους να τις ανακαλύψουμε εμείς -μαζί με τους κατάλληλους ειδικούς - όταν η κόρη μου θα είναι 26 ετών και όχι τώρα;

- Αφήστε τη να μείνει στην ίδια τάξη. Καλό θα της κάνει( Όμως εγώ έχει διαβάσει διάφορα βιβλία και άρθρα για τη δυσλεξία, και πουθενά δεν λέει ότι θεραπεύεται με το να μείνει το παιδί στην ίδια τάξη).

- Πηγαίνετε στον τάδε που είναι ειδικός στο να προετοιμάζει δυσλεκτικά παιδιά στο σχολείο και στο τέλος τους περνάει η δυσλεξία. Πήγα και πέρασα τη χρονιά με άθλιες συνθήκες. Ο ειδικός κάθε φορά απήύδηζε προσπαθώντας να της μάθει κάτι, δεν τα κατάφερνε, έλεγε ότι η κόρη μου κουράστηκε και "έχει κατεβάσει τα ρολλά" και μου έδινε μερικές σελίδες γεμάτες με κείμενο το οποίο εγώ ο μή ειδικός θα αναλάμβανα να της τα περάσω στο μυαλό -σαν να ήταν ένα φάξ - προτού κοιμηθεί το βράδυ.

- Να κάνετε οικογενειακή θεραπεία. Εσείς η κόρη σας και η γυναίκα σας. Θα είμαι εγώ και ένας άλλος συντονιστής. Γιατί ο άλλος (ο μπακαλόγατος); Γιατί έτσι γίνεται η ομαδική θεραπεία. Μπορείτε κυρία μου να μου δείξετε σε ένα από τα βιβλία της ομαδικής θεραπείας που έχετε στη βιβλιοθήκη σας να αναφέρει ότι θα υπάρχει και δεύτερος θεραπευτής; Έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Και τι με αυτό; Και στη Βραζιλία σε ορισμένες περιοχές κάνουν βουντού. Πόσο θα κοστίσει; 140 η συνεδρία (70 αυτή και 70 ο ειδικευόμενος μπακαλόγατος). Τι λέτε κυρία μου;(Και η θεραπεύτρια καπνίζει σαν φουγάρο μπροστά στην κόρη μου χωρίς να ζητάει συγγνώμη ή άδεια, παρόλο που απαγορεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Σκέψου να προστεθεί και ο μπακαλόγατος που να καπνίζει τσιμπούκι!)
- (στη γυναίκα μου) Να μετάσχετε σε ομαδική θεραπεία (σε ένα κατερειπωμένο σπίτι). Θα είναι γονείς παιδιών; Όχι αποκλειστικά, μπορεί μερικοί να είναι γονείς αλλά μπορεί και να μην είναι. Θα το σκεφτώ. Προτού φύγετε, παρακαλώ να με πληρώσετε. 150 Ευρώ. Θα σας ετοιμάσουμε την απόδειξη την επόμενη βδομάδα, να τη ζητήσετε από την κυρία Βάνα.

- Δεν έχει μαθησιακά προβλήματα. Είναι ιδιοφυϊα η κόρη σας. Εσείς οι γονείς έχετε πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνετε ατομικές θεραπείες ο καθένας σας. Και η κόρη μας; Η κόρη σας δεν έχει τίποτα. 120 Ευρώ. Θα μου δώσετε απόδειξη; Όχι, δεν δίνω αποδείξεις, είμαι πανεπιστημιακός. τότε και εγώ δεν πληρώνω. Μα μου φάγατε την ώρα.. Λυπάμαι. Ωραία θα σας δώσω απόδειξη για 30 ευρώ. Τότε και εγώ θα σας πληρώσω 30 ευρώ.

Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου δώσετε κάποια κατεύθυνση ως προς το τι να κάνω; Η κόρη μου με τόσες επισκέψεις και τέτοια παραπληροφόρηση δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Ακόμα και αν είμαστε φοβεροί εγκληματίες η γυναίκα μου και εγώ (φανταστείτε με να είμαι σαν τον Αυστριακό!), πάλι υπάρχει υποχρέωση των ειδικών να τη βοηθήσουν σήμερα και όχι όταν γίνει 26 ετών. Οι ειδικοι της έχουν βάλει στο μυαλό ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις σχέσεις μας και γι' αυτό εκείνη δεν μπορεί να μάθει τη μετάφραση των Αρχαίων.

Φυσικά (στην Ελλάδα πάντα έχουμε συμβουλές και επιχειρήματα) μπορεί να πεί κανείς «γιατί δεν πάτε σε κάποιο ειδικό κέντρο του δημοσίου για τα παιδιά που έχουν μαθησιακά προβλήματα;» Σε αυτούς τους φορείς αν δοκιμάσετε να τηλεφωνήσετε για να κλείσετε ραντεβού, θα πάρετε την απάντηση ότι έχετε σειρά προτεραιότητας για να σας δουν μετά από ένα χρόνο. Δοκιμάστε!

Αν προσφύγετε στο Συνήγορο του Πολίτη σας απαντούν ότι α) "ναι μεν η ιατρική περίθαλψη είναι συνταγματικό σας δικαίωμα, αλλά εδώ υπάρχει αντικειμενική αδυναμία, όπως δηλώνουν οι συγκεκριμένοι φορείς", β)"μπορείτε να κάνετε αγωγή αποζημίωσης κατά του δημοσίου για παραλείψεις των οργάνων του, με βάση το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα εάν θεμελιώσετε τη βλάβη που υπέστη η κόρη σας από την παράλειψη...

Η αγωγή εκδικάζεται μετά από 3 1/2 με 4 χρόνια και αν υπολογίσουμε ότι στην καλύτερη περίπτωση κερδίσετε, το δημόσιο θα κάνει έφεση και αναίρεση οπότε μπορείτε να έχετε την απόφαση που θα σας δικαιώνει τελεσίδικη μετά από 7-8 περίπου χρόνια.

Βέβαια δεν είναι εύκολο να έκτέλέσετε απόφαση κατά του δημοσίου, οπότε μπορείτε να προσφύγετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Στρασβούργο), αλλά θα πρέπει να προσέξετε να ασκήσετε την προσφυγή εντός 6 μηνών από την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης (μετά από αναίρεση κλπ). Η εκκρεμοδικία κρατάει περίπου 8-10 χρόνια και μάλλον θα κερδίσετε την υπόθεση με μια συμβολική αποζημίωση, εκτός αν στο μεταξύ ο αρμόδιος φορέας αποφασίσει να καλέσει την κόρη σας για εξέταση..".

e-Lawyer είπε...

Όπως αντιλαμβάνεστε, τα ζητήματα που θέτετε δεν είναι νομικά και κατά τη γνώμη μου οι σκέψεις περί δικαστηρίων, ΕΔΔΑ, Συνηγόρου κ.τλ. είναι περιττές. Οι λύσεις θα πρέπει να αναζητηθούν προφανώς στην επιστήμη της παιδοψυχιατρικής, της ψυχολογίας και άλλων ιατρικών κλάδων και όχι στα νομικά.

Ανώνυμος είπε...

Δεν ξέρω πόσο σχετικό μπορεί να είναι με το συγκεκριμένο θέμα και ζήτω συγνώμη εκ των προτέρων , ομώς εχώ μια ερώτηση η οποία με απασχολεί εδω και καίρο . Είμαι μαθήτρια γυμνασίου , στο σχολείο μου εχούμε μια φύλακα η οποία εργάζεται πολλά χρόνια σε αυτόν τον χώρο . Το θέμα είναι πως για να "επιβάλει" την "τάξη" χρησιμοποιεί τον συνδιασμό βρισιών και φωνών χωρίς να έχει προηγηθεί σοβαρός λόγος ώστε να μπορεί να δικαιολογηθεί πως ίσως σαν άνθρωπος έχασε τον έλενχο . Επίσης διαβάλει τους μαθήτες στην διέυθυνση και στους καθήγητες λέγοντας πράγματα που δεν ισχύουν . Μια μέρα όταν πήγα να το συζητήσω μάζι της ήρεμα , είχε την ίδια συμπεριφόρα . Τότε πήγα στην διεύθυνση τους είπα το πρόβλημα μου και με αγνόησαν λέγοντας μου ¨ θα δούμε αργότερα τι θα κάνουμε ¨ πέρασαν δυο χρόνια και δεν έχει αλλάξει τίποτα . Το ερώτημα μου είναι : μπορεί να έχει αυτήν την συμπεριφόρα έντος του χώρου του σχολείου ?
Χίλια συγνώμη και πάλι αν είναι άστοχο το έρωτημα μου , αν γίνομαι κουραστίκη ή υπερβόλικη .

e-Lawyer είπε...

Θα πρότεινα να επικοινωνήσεις με το Συνήγορο του Παιδιού ο οποίος λειτουργεί στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Παιδιού. Τηλεφωνο και στοιχεία επικοινωνίας www.synigoros.gr

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...