Τρίτη, Οκτωβρίου 14, 2008

Κατάθεση τροπολογίας για επέκταση του συμφώνου στα ομόφυλα ζευγάρια

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δρίτσας, Φ. Κουβέλης και Ν. Τσούκαλης, κατέθεσαν σήμερα τροπολογία επι του σχεδίου νόμου «μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις". Θεωρώντας ότι ο αποκλεισμός των ομόφυλων ζευγαριών από το Σύμφωνο ελεύθερης Συμβίωσης που προωθεί η κυβέρνηση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ισότητας, καλούν όλους τους βουλευτές ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου να πάρουν θέση προκειμένου για την εξάλειψη της διάκρισης. 

 Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας 
 
 ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
 Στο σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις» 


 Αιτιολογική έκθεση

 Το Σύμφωνο Συμβίωσης, αποτελεί μία σύμβαση που επιτρέπει την τυποποίηση των συντροφικών σχέσεων σύμφωνα με την αρχή ότι η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει στα μέλη της κοινωνίας, την απόλαυση των δικαιωμάτων τους με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα και την αλληλεγγύη, χωρίς διακρίσεις κοινωνικές, οικονομικές, φυλής ή φύλου.  Οι εξαιρέσεις που εισάγει για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν μπορούν παρά να δημιουργήσουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας καθώς δεν υπάρχει νομικό έρεισμα το οποίο να αποκλείει συντρόφους ίδιου φύλου από τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης.

Το νομοσχέδιο θα έπρεπε να συμβάλει στην ωρίμανση της κοινωνίας, να αποτυπώνει το πνεύμα των διεθνών εξελίξεων και βέβαια να είναι συμβατό με την ελληνική νομοθεσία. 
Στην Ευρώπη των 15 μόνο η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ιρλανδία δεν προβλέπουν ρύθμιση των σχέσεων των ομόφυλων ζευγαριών. Να σημειωθεί ότι οι εθνικές νομοθεσίες των υπόλοιπων κρατών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα νόμων από το γάμο και τη δυνατότητα υιοθεσίας μέχρι την απλή συμβίωση. Επιπλέον τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης πιέζουν προς ρύθμιση των εν λόγω συντροφικών σχέσεων σε κείμενα που έχουν υιοθετήσει. 
Εκτός της Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση των γενετήσιο προσανατολισμό, η πρόσφατη υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας καθιστά νομικά δεσμευτικό το Θεμελιώδη Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο οποίος, με το άρθρο 21, προβλέπει αντίστοιχη απαγόρευση.
Το άρθρο 4 του Συντάγματος προβλέπει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο, ενώ όπως τόνισε και με ανακοίνωσή της η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο αποκλεισμός από το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος τους
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός έχει πλέον διεθνώς ρητά περιληφθεί στις απαγορευμένες διακρίσεις από την ισότητα. Και η ελληνική νομοθεσία τον έχει περιλάβει σε διάφορα νομοθετήματα πχ. Ν. 1414/1984, Ν.2910/2001, Ν. 33054/2005.
Δεδομένων των ανωτέρων καθώς και ότι θεωρούμε ότι ο αποκλεισμός αυτός αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ισότητας, οι οποιεσδήποτε διακρίσεις με βάση το φύλο θα έπρεπε να απαλειφθούν. 

 Για το λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 1 

 « Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης), καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο κατοχυρώνεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.» 
 
 Αθήνα, 14.10.2008

 Οι προτείνοντες βουλευτές
 Θοδωρής Δρίτσας
 Φώτης Κουβέλης
 Νίκος Τσούκαλης

_____

Η τροπολογία που εισηγούνται οι βουλευτές είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο η αιτιολόγησή της παρουσιάζει ορισμένα αμφισβητήσιμα στοιχεία και αποσιωπεί το βασικότερο: ότι ο αποκλεισμός ομόφυλων ζευγαριών από το θεσμό του συμφώνου συμβίωσης θα αποτελέσει παγκόσμια πρωτοτυπία. Σε καμία χώρα (όχι στην "Ευρώπη των 15" - που την θυμήθηκαν;) δεν υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο που να αποκλείει τα ομόφυλα ζευγάρια. Παγκοσμίως το ερώτημα είναι αν πρέπει να επεκταθεί ο γάμος (ήδη εκδόθηκε και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Κονέκτικατ, τρίτης Πολιτείας των ΗΠΑ που αναγνωρίζει την επέκταση του γάμου) και όχι το αν θα ισχύσει το σύμφωνο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Περαιτέρω, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ που επικαλούνται οι Βουλευτές αφενός δεν έχει αποκτήσει τυπικά δεσμευτική νομική ισχύ [αφού είναι γνωστή η εκκρεμότητα της Συνθήκης της Λισαβόνας] και αφετέρου, όταν θα αποκτήσει δεσμευτική νομική ισχύ θα εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις που τα κράτη μέλη καλούνται να τηρήσουν το κοινοτικό δίκαιο. Στην αιτιολογική έκθεση δεν αναφέρεται τίποτα για τις κοινοτικού δικαίου προεκτάσεις - οι οποίες ενεργοποιούν και το άρθρο 21 του Χάρτη- μολονότι ο συνάδελφος των προτεινόντων κ. Δημήτρης Παπαδημούλης έχει ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το πρόβλημα της Οδηγίας 38/2004 και την αποστέρηση των κοινοτικού δικαίου οικογενειακών δικαιωμάτων των ομοφύλων ζευγαριών και ο Επίτροπος Barrot έχει απαντήσει σχετικά. Γι' αυτό κατατέθηκε και η σχετική προσφυγή από την Φιλελεύθερη Συμμαχία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Τρίτον: στην γνωμάτευση της Εθνικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,  ρητά αναφέρεται ότι ο αποκλεισμός των ομοφύλων προσκρούει ρητά στα άρθρα 8 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία αποτελεί και εσωτερικό δίκαιο, αυξημένης τυπικής ισχύος. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η γνωμάτευση δεν είναι μεν δεσμευτική, αλλά η ΕΣΔΑ είναι. Aυτό καθιστά ιδιαιτέρως πιθανή την καταδίκη της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου.

Τέταρτον: μετά από όλο αυτό το σάλο, την "αμφιβολία" και τις διώξεις, περί του αν η "σιωπή" του Αστικού Κώδικα αφορά ή όχι τα ομόφυλα ζευγάρια, τα δικαιώματά τους πρέπει να προβλεφθούν ρητά στο νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης.

Όχι "σιωπή" ως προς το ποιοι έχουν δικαίωμα: θετική διατύπωση και αναφορά στο γεγονός ότι το δικαίωμα αναγνωρίζεται σε ζεύγος ενήλικων προσώπων, ανεξαρτήτως φύλου.

Η διατύπωση πρέπει να είναι η εξής:

"Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξαρτήτως φύλου, με την οποία οργανώνουν την συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης), καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...