Τετάρτη, Οκτωβρίου 29, 2008

Άρθρο 13: Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης

1. Ο δημιουργός του έργου μπορεί να καταρτίζει συμβάσεις, με τις οποίες αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασκήσει εξουσίες, που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα (συμβάσεις εκμετάλλευσης).

2. Ο δημιουργός του έργου μπορεί να επιτρέπει σε κάποιον άλλον την άσκηση εξουσιών, που απορρέουν από το περιουσιακό του δικαίωμα (άδειες εκμετάλλευσης).

3. Οι συμβάσεις και οι άδειες εκμετάλλευσης μπορεί να είναι αποκλειστικές ή μη αποκλειστικές. Οι αποκλειστικές συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης παρέχουν στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να ασκεί τις εξουσίες στις οποίες αναφέρεται η σύμβαση ή η άδεια κατ' αποκλεισμό οποιουδήποτε τρίτου. Οι μη αποκλειστικές συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης παρέχουν στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να ασκεί τις εξουσίες, στις οποίες αναφέρεται η σύμβαση ή η άδεια παράλληλα προς το δημιουργό και άλλους αντισυμβαλλομένους. Όταν υπάρχει σύμβαση ή άδεια εκμετάλλευσης ο αντισυμβαλλόμενος νομιμοποιείται, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία να ζητεί, στο δικό του όνομα, τη δικαστική προστασία των εξουσιών, που ασκεί από παράνομες προσβολές τρίτων.

4. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η σύμβαση και η άδεια εκμετάλλευσης θεωρούνται μη αποκλειστικές.

5. Η σύμβαση ή η άδεια δεν μπορεί ποτέ να περιλαμβάνει το σύνολο των μελλοντικών έργων του δημιουργού και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αναφέρεται και σε τρόπους εκμετάλλευσης που δεν ήταν γνωστοί κατά το χρόνο της κατάρτισης των σχετικών δικαιοπραξιών.

6. Τα δικαιώματα εκείνου που αναλαμβάνει την εκμετάλλευση ή που αποκτά τη δυνατότητα εκμετάλλευσης δεν μπορούν να μεταβιβασθούν μεταξύ ζώντων χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού.

_____________

Αυτό το άρθρο ασχολείται με τις μορφές μεταβίβασης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης μόνο απο τον δημιουργό προς εταιρίες-παραγωγούς-εκδότες κλπ.

Αναφέρεται σε δύο μορφές μεταβίβασης, τις άδειες και τις συμβάσεις. Η μόνη τους διαφορά είναι ότι ενώ στην άδεια ο δημιουργός απλώς επιτρέπει την εκμετάλλευση (λ.χ. Creative Commons), στην σύμβαση υπάρχει και υποχρέωση της εταιρίας/παραγωγού/εκδότη να εκμεταλλευτεί το έργο.

Η συμβάσεις/άδειες μπορεί να είναι και αποκλειστικές, αλλά αν αυτό δεν έχει διευκρινιστεί και υπάρχει αμφιβολία θεωρούνται μη αποκλειστικές.

Πατερναλιστικά ο νόμος απαγορεύει την εκχώρηση όλων των μελλοντικών έργων του δημιουργού με σύμβαση. Δηλαδή μια τέτοια σύμβαση θα είναι άκυρη. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά μορφές εκμετάλλευσης άγνωστες κατά το χρόνο της συμφωνίας. Και σε αυτήν την περίπτωση δηλαδή μια τέτοια ρήτρα θα είναι άκυρη. Φυσικά αν οι δικηγόροι δεν πειστούν για την ακυρότητα, τη λύση θα τη δώσει το δικαστήριο.

Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων σε τρίτους, δηλαδή από εταιρία σε εταιρία ή από παραγωγό/εκδότη σε άλλους, πρέπει να γίνεται πάντοτε με την συναίνεση του δημιουργού. Προσοχή: όχι έγκριση εκ των υστέρων: συναίνεση (δηλ. εκ των προτέρων συγκατάθεση).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...