Παρασκευή, Οκτωβρίου 31, 2008

Πνευματική ιδιοκτησία: περιεχόμενο συμβάσεων εκμετάλλευσης έργων

Άρθρο 15: Έκταση της μεταβίβασης και των συμβάσεων και αδειών εκμετάλλευσης

1. Η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος και οι συμβάσεις εκμετάλλευσης ή άδειας εκμετάλλευσης του δικαιώματος αυτού μπορούν να είναι περιορισμένες από την άποψη των εξουσιών, του σκοπού, της διάρκειας, της τοπικής ισχύος και της έκτασης ή των μέσων εκμετάλλευσης.

2. Αν δεν καθορίζεται η διάρκεια της μεταβίβασης ή των συμβάσεων ή της άδειας εκμετάλλευσης και αν κάτι διάφορο δεν προκύπτει από τα συναλλακτικά ήθη, η διάρκεια αυτή θεωρείται ότι περιορίζεται σε πέντε χρόνια.

3. Αν δεν καθορίζεται η τοπική ισχύς της μεταβίβασης ή των συμβάσεων ή της άδειας εκμετάλλευσης, θεωρείται ότι αυτές ισχύουν στη χώρα όπου καταρτίσθηκαν.

4. Αν δεν καθορίζεται η έκταση και τα μέσα εκμετάλλευσης για τα οποία γίνεται η μεταβίβαση ή συμφωνείται η εκμετάλλευση ή η άδεια εκμετάλλευσης, θεωρείται ότι αυτές αφορούν την έκταση και τα μέσα, που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης ή της άδειας.

5. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώματος ή παροχής αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης, εκείνος που αποκτά το δικαίωμα ή την άδεια είναι υποχρεωμένος, μέσα σε εύλογο χρόνο, να καταστήσει το έργο προσιτό στο κοινό με τον κατάλληλο τρόπο εκμετάλλευσης.


_____________

Αυτή η διάταξη περιέχει μερικούς κανόνες που ισχύουν σε περίπτωση που ο δημιουργός και ο παραγωγός/διανομέας/χρήστης κλπ δεν έχουν διευκρινίσει ορισμένα θέματα στην άδεια ή τη σύμβαση εκμετάλλευσης.

Αν δεν έχουν λύσει τα σχετικά θέματα, η διάρκεια είναι πενταετής, τα μέσα εκμετάλλευσης είναι όσα είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της σύμβασης, τα δικαιώματα ισχύουν μόνο για τη χώρα κατάρτισης της σύμβασης, ο δικαιούχος έχει υποχρέωση σε εύλογο χρόνο να καταστήσει το έργο προσιτό στο κοινό.

Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι φυσικά ελεύθερα να αποκλίνουν από αυτές τις ρυθμίσεις (ενδοτικού δικαίου), με την γραπτή τους συμφωνία. Αν όμως δεν διευθετήσουν αυτά τα θέματα, ισχύουν μόνο τα παραπάνω. Φυσικά μπορούν  να επανέλθουν και να διορθώσουν με κοινή συμφωνία κάποια συμβατική διάταξη που αποφάσισαν να ρυθμίσουν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...