Κυριακή, Οκτωβρίου 26, 2008

Πνευματική ιδιοκτησία: τα τεκμήρια του δικαιούχου

Άρθρο 10 Ν.2121/1993 - Τεκμήρια


1. Τεκμαίρεται ως δημιουργός του έργου το πρόσωπο του οποίου το όνομα εμφανίζεται πάνω στον υλικό φορέα του έργου κατά τον τρόπο, που συνήθως χρησιμοποιείται για την ένδειξη του δημιουργού. Το ίδιο ισχύει και αν εμφανίζεται ψευδώνυμο εφόσον το ψευδώνυμο δεν αφήνει αμφιβολία ως προς την ταυτότηα του προσώπου.

2. Τεκμαίρεται ως δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας σε συλλογικά έργα, σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε οπτικοακουστικά έργα το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου το όνομα ή η επωνυμία εμφανίζεται πάνω στον υλικό φορέα του έργου κατά τον τρόπο, που συνήθως χρησιμοποιείται για την ένδειξη του δικαιούχου.

3. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως στους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων ως προς το προστατευόμενο αντικείμενο τους, καθώς και στους κατασκευαστές βάσεων δεδομένων για το ειδικής φύσης δικαίωμα τους, (άρθρο 5 εδάφιο β' της Οδηγίας 2004/48).

4. Κατά των τεκμηρίων των προηγουμένων παραγράφων επιτρέπεται αντίθετη απόδειξη.

_____________________

Η απόδειξη του προσωπικού δεσμού με το έργο 

Καθώς το σύστημα της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν προβλέπει την καταχώρηση των έργων σε κρατικά αρχεία (όπως λ.χ. συμβαίνει στα έργα βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ο νόμος εισάγει ορισμένα τεκμήρια, παραπέμποντας στις συνήθειες που επικρατούν στην "πράξη". Κατά το συνήθως συμβαίνον, το έργο φέρει το όνομα του δημιουργού. Ο νόμος αναγνωρίζει ίση προστασία και στο ψευδώνυμο, εφόσον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ταυτότητα του δημιουργού - αυτό παίζει ιδιαίτερο ρόλο όσον αφορά τα ψηφιακά έργα και πιο συγκεκριμένα τα έργα που αναρτώνται σε blogs, όπου συνήθως ο δημιουργός χρησιμοποιεί ψευδώνυμο.

Περαιτέρω, με τον ίδιο τρόπο, αναγνωρίζονται τα συγγενικά δικαιώματα των παραγωγών-εκδοτών-ερμηνευτών στα αντίστοιχα έργα τους. 

Μαχητό τεκμήριο

Τα τεκμήρια αυτά όμως δεν είναι απόλυτοι κανόνες.Άλλωστε, σε περίπτωση αντιγραφής δεν είναι σπάνια η ένθεση του ονόματος του αντιγραφέα πάνω στο όνομα. Γι' αυτό ο νόμος αναγνωρίζει το δικαίωμα ανταπόδειξης ως προς τα τεκμήρια. Αυτή η διάταξη σημαίνει ότι όποιος αμφισβητεί την πνευματική ιδιοκτησία κάποιου άλλου έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα αποδεικτικά μέσα για να ανατρέψει το τεκμήριο: μάρτυρες, έγγραφα, τεχνική πραγματογνωμοσύνη κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

To νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο

 Το νομοσχέδιο προβλέποντας στο άρθρο 3 ότι ο γάμος επιτρέπεται για άτομα διαφορετικού ή ίδιου φύλου, αυτοδικαίως επεκτείνει στα ζευγάρια το...